Sulkavan reserviupseerit ry  YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi on Sulkavan Reserviupseerit Ry, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Sulkava.


2 § Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.


Tarkoitus ja toiminta

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistyksen tehtävänä on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa muutenkin maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja kehittää reserviupseerihenkeä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä  henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa  urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutapahtumia  kokonaismaanpuolustukseen liittyvää toimintaa  turvallisuuspoliittista toimintaa ja koulutusta  muuta koulutus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa  kokous- ja esitelmätilaisuuksia  harjoitus- ja kilpailutoimintaa  veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa  tiedotustoimintaa  yhteydenpitoa kaikkiin sidosryhmiin Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.


Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseninä voi lisäksi olla oikeuskelpoisia kannattajayhteisöjä tai tukijäseniä, jotka hallitus hyväksyy.


5 § Varsinaiset jäsenet, kannattajayhteisöt ja tukijäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen yhdistyskohtaisen ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.


6 § Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


7 § Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi.


Yhdistyksen toimielimet

8 § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen kokoukset

9 § Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostilla heidän yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen, kirjeitse tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


10 § Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla. Varsinaisella jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla.


11 § Yhdistyksen syyskokouksessa: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 2) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma. 3) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. 4) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio. 5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 7) Valitaan hallituksen muut jäsenet. 8) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö. 9) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin. 10) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen. 11) Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin. 12) Päätetään siitä, miten sääntöjen 9. §:n 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja mikäli kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä, missä sanomalehdessä kokouskutsu on julkaistava. 13) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.


12 § Yhdistyksen kevätkokouksessa: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 2) Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös. 3) Esitetään toiminnantarkastuskertomus. 4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. 5) Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin. 6) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.


Hallitus

13 § Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia sekä toimihenkilöitä.


14 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä puheenjohtajisto mukaan luettuna. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteydessä tai muun teknisen apuvälineen avulla.


15 § Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa: 1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta. 2) Edustaa yhdistystä. 3) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat. 4) Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. 5) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta. 6) Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta. 7) Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta. 8) Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta sekä pitää luetteloa jäsenistä.


Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

16 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi heistä yhdessä tai yksi heistä yhdessä jonkun sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


18 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.


19 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.


20 § Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus toiselle Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistykselle tai sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa tukitoimintaa Suomen reserviupseereiden ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista yhdistystä tai säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:lle, jonka tulee luovuttaa omaisuus edellä mainitunlaiselle yhdistykselle tai säätiölle, jos kyseinen oikeushenkilö perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksenpurkamisesta tai lakkauttamisesta.


Lisää oma teksti kaksoisnapsauttamalla tästä.